tirsdag den 2. juni 2015

Prolog til bygningsarbejderne


Prolog skrevet af konsulent Niels Erik Danielsen, motiv af billedkunstner Verner Brems. Prologen blev læst op ved Bygningsarbejdernes Landsbranchemøde 3F Vejle d. 30. maj 2015
Nu sidder vi alle godt, sagde katten, den sad på flæsket. Der havde den siddet meget længe, alt for længe.
Katten er blå, og den giver ikke noget fra sig, med mindre den bliver tvunget til det. når selv de mest blå rådgivere siger det vil gavne samfundet med mindre ulighed og høje skatter for de rigeste, hvornår kan vi så forvente, at politikere holder op med at dyrke uligheden og snakke om det forfærdelige, at de rigeste skal betale høje skatter. Sidste år i december refererede Børsen til OECD – som udtalte, at stigende ulighed i indkomster hæmmer økonomisk vækst, og at omfordeling gennem høje skatter for de rigeste ikke hæmmer væksten.
Social Årsrapport fra 2014 som udgives af social Politisk Forening viser, at for- skellen mellem rige og fattige er blevet større,..... den økonomiske ulighed er steget igennem de seneste tyve år. skattereformen og reformerne af de sociale forsørgelsesydelser fx førtidspension, kontanthjælp og dagpenge, ser ud til at give en stigende ulighed.
Sundhedsministeriet udgav en rapport i marts 2014: ”Ulighed i sundhed – kroniske og langvarige sygdomme”. Konklusionen er klar, social ulighed i en lang række sygdomme som, diabetes, apopleksi, hjertesygdomme og KOL. Og dødeligheden er større for de som ingen kompetencegivende uddannelse har.
Jeppe Zielinski Nguyen Ajslev er i gang med et Ph.d. projekt om ”Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i byggeriet”. han har i den forbindelse interviewet adskillige byggearbejdere om deres arbejde bl.a. Bjarne som blev spurgt om han er bekymret for at blive nedslidt?
”Jeg er begyndt at tænke over det de senere år altså. Jeg siger også til sønnen for eksempel... du skal ikke blive som mig, det er ikke det værd. Når du kravler ud af sengen om morgenen og halter der hen ad for ligesom at få kroppen i gang ikk det er sku ikk pengene værd.”
Poul blev spurgt – ”Hvad med nedslidning, nu siger du at du ikke vil blive ved?” ”Jeg synes sku også det er hårdt. Men jeg tror bare. Det er sku bare hårdt altså. Man skal nok fortælle unge mennesker, det er sku hårdt arbejde, der er også mulighed for at tjene penge, men penge det er ikke alt.”
Carl blev spurgt om sin arbejdsskade?
”Det er ganske almindeligt slid i håndleddene, så man kan godt sidde og fundere lidt over om man kan holde til det her hele livet ikke. Det tror jeg ikke. Man kommer da nok til at søge noget andet på et tidspunkt ikke. .............de siger man skal lægge 700 sten når man er 70... men jeg er overhovedet ikke på arbejdsmarkedet når jeg er 70 vel, der er jeg da for længst knækket sammen.”
Jeppe fortæller at 55 % af de interviewede oplever smerter hver dag eller flere gange om ugen, og at ca. 30 % tager smertestillende midler flere gange om måneden eller oftere.
Gustav Bang var socialdemokrat og gift med Nina Bang, danmarks første kvin- delige minister.
Han skrev om arbejderrisiko i en bog der blev udgivet for 100 år siden. den hedder ”Arbejderklassens liv og dens kamp”.
”En meget stor Del af de ulykkelige Hændelser vilde kunne undgaas ved forebyggende Sikkerhedsforanstaltninger, ved Anvendelsen af fuldtud solide Redskaber og Hjælpemidler, ved en ikke altfor hidsig Maskinhastighed og, sidst men ikke mindst, ved en kortere mindre udmattende Arbejdstid.”
solide redskaber og hjælpemidler, er kommet til i en vis udstrækning og en kortere arbejdstid ligeledes, men en hidsig maskinhastighed og en udmattende arbejdstid, er der stadigvæk.
Social nedtur kan starte med ledighed. næsten 15.000 mistede dagpengeret- ten i de første 9 måneder af 2014. samlet har næsten 50.000 mennesker mistet dagpengeretten siden januar 2013 oplyser a-kassernes samvirke.
TV2 oplyste den 23. september 2014, at socialt udsatte jages i danmark. På et værested på Christianshavn i København, trængte overfaldsmænd ind i varme- stuen og overfaldt varmestuens gæster med peberspray. Da de hjemløse flygte- de, jagtede de dem og smed dem i kanalen, hvor de efterfølgende måtte reddes op.
Niels Erik Danielsen og Gustav Bang

På rådet for Socialt Udsattes hjemmeside kunne man i februar 2015 læse, at
”.... der er en stigning i antallet af unge på 25 til 29 år, som ryger ud af kontanthjælpssystemet til såkaldt selvforsørgelse, det vil sige hverken uddannelse eller arbejde. For unge på 25 til 29 år er der tale om 2.128 personer i perioden fra januar til maj
i år (2014), der opgiver kontanthjælpssystemet til fordel for noget, vi slet ikke kender. Måske bor de på en sofa et sted. Måske sælger de Hus Forbi.Vi ved simpelthen ikke, hvad de lever af.”
Beskæftigelsesministeriet skrev den 18. december 2014 om Beskæftigelsesreformen. ”Centralt i reformen er, at ledige får en individuel og tidlig indsats, som er meningsfuld, effektiv og tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete behov...”

Når virkeligheden så viser sig som en stresset kommunal sagsbehandler, der ingen penge har til støtte eller uddannelse, så er der langt til en Beskæftigelses- minister som sikkert mener det godt, men som er en del af et gennemgående bureaukratisk system.
LTi er en forkortelse for Lingua Tertii Imperii, som betyder det tredje riges sprog, og er en slags dagbog skrevet af Victor Klemperer om hvorledes nazis- men bredte sig i det tyske sprog.
Uden sammenligning betyder Danorum regnum lingua - Danmarks riges sprog og det bøjes og tilpasses af magthaverne og bruges til at undertrykke mange af dem som har det svært nok i forvejen. Uanset om myndigheder bruger spro- gets finere gloser med en venlig syntaks, så er der for meget verbal pisk og den økologiske ”gulerod” er sparet væk. Læg fx mærke til ordet selvforsørgelse, det lyder bedre end ordet ingenting. men der er jo unge som ingenting har at leve af. så ingenting bliver til selvforsørgelse. i samme sproglig sminkede sammenhæng kan man nævne nyttejob, som også kan betyde billig arbejdskraft, men det lyder pænere med nyttejob.
Og nu vi er ved sproget i en faglig sammenhæng, så er det mildt sagt, at der er plads til videns forbedringer i almindelighed og for en del af medierne i særdeleshed, når det handler om faglige forhold. det er ikke ulovligt at strejke, det kan være i strid med en overenskomst, men det er noget helt andet.
Og i den lidt morsommere ende, en arbejdstager tager ikke noget, men giver noget, en arbejdsgiver giver ikke noget, men tager noget. så kampen står i allerhøjest grad også om sproget.
Så er der udlændinge, fremmede, flygtninge, indvandrere – kære børn har mange navne.
Gustav Bang skrev i 1905 en lille bog der hedder ”Den socialistiske fremtidsstat”. heri kan man læse bl.a. følgende:
”Polske Arbejdere udføres hvert foraar i stigende Tal til de danske Roemarker og Tegl- værker...... Og det er ingenlunde usandsynligt, at man engang faar uhyre flittige og uhyre nøjsomme Kineseres gule ansigter at se paa Evropas Arbejdspladser.”
Og videre i bogen ”Arbejderklassens liv og dens kamp”:
”..... her spilder man ikke sin Modvilje i et kortsynet ”Kineserhad” eller ”Polakhad”, men vender det med fuld Styrke imod den kapital, som behersker og udnytter Arbejderne; her tager man ikke sin Tilflugt til reaktionære Foranstaltninger, der – i Strid med den hele kapitalistiske Udvikling, som de er – alligevel bliver virkningsløse, men søger helt andre og sikrere Midler til Ondets bekæmpelse”
det er arbejdet der er grundlæggende for os. gustav Bang skrev om arbejdet i
”Arbejderklassens liv og dens kamp”.
”Arbejdet er Kilden til al Værdi, og Arbejdets Udbytte bør tilfalde dem, der arbejder”
– ”dette er Indledningen til det socialdemokratiske Program, og i disse to Sætninger rummes hele den særegne Samfundsopfattelse, der adskiller Socialdemokratiet fra alle andre Partier.”
Tillad mig at slutte med en 100 år gammel socialdemokratisk opfordring fra bogen ”Arbejderklassens liv og dens kamp”
”.....Fagorganisationen bidrager ikke blot til at vække Klassebevidstheden, men også til at fylde den med revolutionært, socialistisk Indhold. Den Kamp, som herfra udkæmpes, de kampforberedelser, som her træffes, holder uafladelig Modsætningsforholdet til den kapitalistiske udbytning for Arbejderens Øje. Han lærer rent umiddelbart at forstaa den Maade, hvorpå kapitalen suger Merværdi af hans arbejde, han indser, hvordan udbytningen ved solidarisk Modstand kan holdes indenfor visse Skranker, men han erkender ogsaa, hvordan den ikke kan afskaffes, saalænge han selv vedblivende er skilt fra produktionsmidlerne og nødt til at sælge sin Arbejdskraft til Fremmede.”
gustav Bang var ikke i tvivl om sejren, han slutter af i bogen ”Den socialistiske fremtidsstat”:
”Et er sikkert. Kapitalismen gaar sin Opløsning imøde, og Socialismen er dens naturlige arvtager. Socialdemokratiets historiske Opgave er at gøre Dødsboet op og fuldbyrde arveskiftet. Dets stadige Fremgang er den store Strøm igennem Nutidens Samfund. Den udspringer af selve Kapitalismens Naturlove; den faar tilløb fra alle Sider; og den kan ikke standses. Der kan dæmmes op for den til en Tid, men kun til en tid. Og jo højere Dæmninger der bygges, des stærkere bliver Spændingen, des voldsommere det Gennembrud, der alligevel omsider finder Sted, des mere gaar der med i Løbet.”
Niels Erik Danielsen 
Tidligere forsider af Verner Brems til tekster af Niels Erik DanielsenIngen kommentarer:

Tilføj en kommentar